Bain sacré dans le Gange...

-

Varanasi (Uttar Pradesh)