Mariage sur le Dasashwamedh Ghat.

Pas toujours joyeux...

-

Varanasi (Uttar Pradesh)