Sur les ghats... -

 

Varanasi (Uttar Pradesh)

 

RETOUR