Sur les ghats... 

 

Varanasi (Uttar Pradesh)

 

RETOUR